Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Definities
1.1 Start-box VZW heeft een online winkel. De inkomsten worden volledig gespendeerd om de onkosten van de vrijwilligers van onze hoofdbezigheid (de nieuwswebsite start-box.be) te beperken.
1.2 Alle andere merknamen die vermeld worden in de online shop behoren toe aan hun respectieve eigenaars.
1.3 Onder klant wordt verstaan: iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via start-boxshop.be een bestelling plaatst.

Artikel 2 : Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen bij Start-box VZW
2.2 Door te bestellen verklaart de klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en condities van Start-box VZW.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Start-box VZW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.

Artikel 3 : Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en Start-box VZW komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Start-box VZW gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 : Privacy
4.1 Start-box VZW acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen door ons worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres; Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop, informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Artikel 5 : Aanbod
5.1 Informatie, foto´s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Start-box VZW met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Start-box VZW garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie, foto’s e.d. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artikel verkeert. Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de gegevens op de site, dan dient hierover binnen 7 dagen contact te worden opgenomen via contact@start-box.be. Indien uw klacht gegrond is zal Start-box VZW passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.2 Indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvatting, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Start-box VZW niet aan haar aanbod worden gehouden.

Artikel 6 : Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door Start-box VZW vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 Start-box VZW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzend en verpakkingskosten worden doorberekend aan de klant. Deze zijn te zien alvorens de bestelling definitief te bevestigen en de bestelling uit te voeren.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5 Bestellingen via de website kunnen worden betaald door middel van overschrijving naar de vermelde bankrekening. Bij elke manier van betalen geldt dat een artikel pas wordt verzonden nadat de betaling werd ontvangen door Start-box VZW. Indien de betaling na het verstrijken van 5 werkdagen nog niet binnen is heeft Start-box VZW het recht om de bestelling te annuleren, Hierover wordt de potentiële koper per mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. Mocht dit toch het geval zijn, dan wordt het bedrag gerestitueerd.

Artikel 7 : Verzendkosten
7.1 De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten en tarieven van Bpost, GLS, PostNL, DHL of UPS. De klant kan, indien gewenst, een bestelling verzekerd laten verzenden.
7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 8 : Levering
8.1 Wij leveren in België en Nederland en maken hiervoor gebruik van de diensten van Bpost, GLS, DHL, PostNL en UPS.
8.2 Wanneer meerdere producten besteld worden, kan het zijn dat dit in meer dan 1 verzending wordt geleverd. De extra kosten van nalevering worden door Sportune bvba bekostigd.
8.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het eigendom van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij PostNL of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Artikel 11 : Overmacht
11.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
11.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 : Schadevergoeding
12.1 PostNL kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.